GEREJA KATOLIK
SANTA MARIA ASSUMPTA

PAROKI
CAWAS - KLATEN

Wilayah

GEREJA KATOLIK SANTA MARIA ASSUMPTA PAROKI CAWAS - KLATEN

Santo Agustinus

Lingkungan:
- Santa Cicilia
- Santa Anna
- Santa Bernadetha
- Santa Dorothea

Lokasi Kapel

Santo Paulus

Lingkungan:
- Santa Monica
- Santa Veronica
- Santo Petrus

Lokasi Kapel

Santo Thomas

Lingkungan:
- Santo Antonius
- Santa Faustina
- Santa Yuliana

Santo Filipus

Lingkungan:
- Santa Lucia
- Santo Yohanes
- Santo Fransiscus Xaverius